Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Parallel Projects

Wij zijn erg blij dat u een activiteit bij ons aanvraagt. Wij zullen er dan ook alles aan doen om onze overeenkomst zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Om er zeker van te zijn dat er geen misverstanden in onze overeenkomst ontstaan vragen wij u om onze algemene voorwaarden goed door te lezen en ermee akkoord te gaan. Voor vragen of andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen.

#skateboardingispositive

 

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier of het dan wel schriftelijk dan wel mondeling bevestigen van de offerte gaat u een overeenkomst aan met Parallel Projects.

Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 Artikel 1. Inschrijving/bevestiging en opzegging/annulering

 1. Inschrijving/bevestiging geschiedt voor de periode waarin de activiteit plaatsvindt. Door inschrijving/ bevestiging wordt u verplicht het volledige inschrijfgeld  voor de desbetreffende activiteit te voldoen.
 2. Een eventuele opzegging/annulering dient uiterlijk te geschieden 1 maand vóór aanvang van de betreffende activiteit. In alle gevallen dient per e-mail te worden opgezegd. Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft Parallel Projects het recht het inschrijfgeld voor de desbetreffende activiteit bij u in rekening te brengen.
 3. Wanneer een deelnemer na aanvang van de activiteit instroomt, wordt het inschrijfgeld bepaald in verhouding tot het aantal resterende dagen van de activiteit.
 4. Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleiders, of om andere redenen die buiten de deelnemer/opdrachtgever liggen, worden zoveel mogelijk vervangen.

Slaagt Parallel Projects er niet in vervangende activiteiten aan te bieden dan kunt u schriftelijk restitutie van het inschrijfgeld aanvragen voor de niet genoten activiteit.

 1. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het inschrijfgeld van de volledige activiteit verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer waarbij een doktersverklaring aan Parallel Projects wordt verstrekt kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van Parallel Projects. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan Parallel Projects.

 

 Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan op Rekening: NL21 TRIO 0784 9382 10 ten name van Parallel Projects. Het bedrag dient voor de uiterlijke betaaldatum van de betreffende activiteit zoals vermeld op het inschrijfformulier of de factuur overgemaakt te worden.  Of u betaalt cash voor aanvang van de desbetreffende activiteit.
 2. Betaling in termijnen is mogelijk afhankelijk van de activiteit. Parallel Projects zal elke aanvraag individueel beoordelen. U kunt hierover contact met ons opnemen.
 3. Indien het inschrijfgeld niet op de uiterlijke betaaldatum van de desbetreffende activiteit voldaan is, zal Parallel Projects de deelnemer automatisch uitschrijven. Indien een betaaltermijn zoals beschreven op een factuur overschreden wordt zal Parallel Projects hierover een herinnering sturen. Wanneer betaling uitblijft zal Parallel Projects gerechtelijke stappen ondernemen waaraan extra kosten verbonden zijn.

 

 Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Parallel Projects die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Parallel Projects als activiteiten organisator dient te worden betracht, is Parallel Projects niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodaties waar Parallel Projects haar werkzaamheden uitoefent of activiteiten organiseert. Evenmin is Parallel Projects aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een activiteit.
 2. Parallel Projects is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Parallel Projects en of haar begeleiders.
 3. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door Parallel Projects is de aansprakelijkheid van Parallel Projects beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Parallel Projects of haar begeleiders.
 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Parallel Projects in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Parallel Projects, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Parallel Projects niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Parallel Projects dan wel van haar begeleiders, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van Parallel Projects wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
 6. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.
 7. Parallel Projects is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

 Artikel 4. Risicoacceptatie

 1. De deelnemer/ aanvrager is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van action sports. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een activiteit en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.
 2. De deelnemer(s)/aanvrager(s) nemen deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

 

 

Artikel 5. Verzekeringen

 1. Iedere deelnemer/ aanvrager dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Parallel Projects adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
 2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 3. Ongeacht het feit dat Parallel Projects zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere deelnemer eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. In geval van diefstal dient de deelnemer/ aanvrager zelf aangifte te doen.

 

Artikel 6. Het dragen van beschermende kleding
Het uitoefenen van skateboarden brengt bepaalde risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verminderen bestaat er beschermende kleding zoals knie, elleboog en polsbeschermers en een helm. Toch zien we in de praktijk dat veel skateboarders er voor kiezen om deze beschermende kleding niet te dragen. Velen voelen zich er eerder door belemmerd dan beschermd. Parallel Projects hanteert daarom de volgende regel:

 

 • Tot 12 jaar is het dragen van beschermende kleding, wel te verstaan, knie, elleboog en polsbeschermers en een helm, tijdens het bijwonen van een begeleidde activiteit van Parallel Projects verplicht.

 

 • Vanaf 12 jaar adviseert Parallel Projects het dragen van beschermende kleding tijdens een begeleidde activiteit maar is de keuze om dit wel of niet te doen aan de deelnemer en zijn ouder/voogd zelf. De ouder/voogd kan op het inschrijfformulier aanvinken of de deelnemer wel of niet met beschermende kleding moet/mag skateboarden.

 

Artikel 7. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

Het maken van beeldmateriaal is inherent aan skateboarden. Trucken van deelnemers en de sfeer rondom het skateboarden worden vaak vastgelegd op foto en/of film. Deze beelden worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor een videoverslag van de dag welke is terug te zien op onze website of social media kanalen.

 1. Het aangaan van deze overeenkomst met Parallel Projects houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens activiteiten maken van foto’s en of andere beeldopnames waarop u of uw deelnemers worden getoond.
 2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door Parallel Projects voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.
 3. Als u niet akkoord gaat met dit onderdeel van de algemene voorwaarden dan kunt u dit in sommige gevallen aangeven op het inschrijfformulier. In alle andere gevallen kunt u dit voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wij maken dan geen opnames van u of uw deelnemers.

 

 Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier of het bevestigen van een offerte gaat u een overeenkomst aan met Parallel Projects.

 

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.